ms Agnita

Uittreksel uit de statuten

DOEL, Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van vriendschappelijke contacten tussen haar leden.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst van de leden te houden en door alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN, Artikel 4

 1. De leden worden onderscheiden in gewone-, buitengewone leden.
 2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden/lid worden/wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden, als de buitengewone leden tenzij het tegendeel blijkt.
 3. Gewoon lid kunnen uitsluitend zijn:
  1. oud-gezagvoerders en oud-hoofdwerktuigkundigen, die in dienst zijn geweest van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shell Tankers B.V., de naamloze vennootschap N.V. Nederlandsch-Indische-Tankstoomboot Maatschappij, de naamloze vennootschap N.V. Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij of van enige andere tot de Koninklijke/Shell Groep behorende Nederlandse of Curaçaosche maatschappij;
  2. voormalig nautische en technische inspecteurs der onder a. bedoelde maatschappijen en voormalig leden van het walpersoneel, die een gelijkwaardige functie hebben bekleed, mits zij te eniger tijd op de Shell-vloot werkzaam zijn geweest;
  3. functionarissen en voormalige functionarissen van de naamloze vennootschappen Shell Petroleum N.V. en N.V. Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij of enige andere tot de Koninklijke/Shell Groep behorende Nederlandse of Curaçaosche maatschappij.
 4. Buitengewoon lid kunnen zijn:
  1. personen die voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap, doch ten gevolge van persoonlijke omstandigheden in het algemeen niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen;
  2. personen die niet voldoen aan de vereisten van het gewone lidmaatschap, doch sympathiseren met het doel van de vereniging.

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Het lidmaatschap kan verkregen worden doordat een persoon zich daarvoor schriftelijk aanmeldt bij het bestuur.
 3. Het bestuur laat indien zulks het geval is de betrokkene binnen dertig dagen na aanmelding schriftelijk weten dat tegen diens lidmaatschap overwegende bezwaren bestaan.
 4. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging.
   Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden schriftelijk en tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanner het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.